Jaarverslag 2016

image_pdfimage_print

ORGANISATIE
Samenstelling van het bestuur:
Els Meewis voorzitter Geleen
(vanaf 1-8-2016)
Hans Laudy voorzitter Sittard
(tot 1-8-2016)
Bert Wassenberg secretaris Urmond
Giel Schneiders penningmeester Geleen
Ingrid Muijtjens bestuurslid/coördinator talenprojecten Sittard
Menno Landman bestuurslid/coördinator computerprojecten Sittard
Ine Meuffels bestuurslid/coördinator creatieve projecten Sittard
Marcel Bohnen bestuurslid/coördinator recreatieve projecten Susteren

 

INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord
2. Verslag van bestaande activiteiten
2.1 Computer- en overige cursussen
2.2 Talencursussen
2.3 Creatieve projecten
2.4 Recreatieve activiteiten
2.5 Cursussen in Elsloo i.s.m. Dorpsplatform Elsloo
3. Financiën
4. Diversen
5. Vooruitblik
6. Slotwoord

1. VOORWOORD
In 2016 is het Gilde Westelijke Mijnstreek verder gegaan op de ingeslagen weg van verankering en verdere uitbreiding.
Ook het verder en beter profileren van het Gilde Westelijke Mijnstreek, werd verder voortgezet. Middels het plaatsen van advertenties en het geven van onder andere radio-interviews werd op de meer klassieke wijze aandacht gevraagd voor onze stichting. Daarnaast werd ook gekozen voor het inzetten van social media. Naast Twitter werd ook ons Facebookaccount gebruikt voor het bereiken van een breder publiek. Maar mond op mond reclame blijkt toch vooral onze grootste reclamefactor.
Het zich blijven onderscheiden van andere instellingen door cursussen aan te bieden die uniek zijn is essentieel om het Gilde Westelijke Mijnstreek toekomstbestendig te houden. Gelukkig is dat in 2016 gelukt. Daarnaast is er de zoektocht naar enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en liefde voor hun hobby of werkervaring willen delen met anderen. In 2016 zijn nieuwe cursusleid(st) ers verwelkomd voor schilderen, social media, Facebook, lokale democratie en de leesclub. Voorbereidingen werden getroffen om het aanbod van de taalcursussen uit te breiden met Chinees en Italiaans.
Naast onze cursusleiders, zijn onze kantoormedewerkers onmisbare schakels voor het functioneren van het Gilde Westelijke Mijnstreek. Onze vrijwilligers op kantoor zijn ons visitekaartje. Zonder hun belangeloze en professionele inzet kan een instelling als de onze niet functioneren.
Als laatste groep van vrijwilligers een woord naar mijn mede bestuursleden. Nadat ik halverwege dit jaar het voorzitterschap van Hans Laudy heb mogen overnemen, heb ik mogen samenwerken met een enthousiaste groep medebestuurders die het Gilde Westelijke Mijnstreek een warm hart toedragen. Hun inzet, enthousiasme en gedrevenheid is een waarborg voor het voortbestaan van onze instelling.
Mijn dank gaat dan ook uit naar allen die op welke manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan het functioneren van het Gilde Westelijke Mijnstreek. Een laagdrempelige instelling die een goede kwaliteit borgt en waar ieder welkom is.
Maar zonder onze cursisten is er ook geen Gilde Westelijke Mijnstreek. Mooi is het te ervaren dat velen keer op keer bij ons terugkomen om hun hobby of kennis te verbreden. Ik beschouw het dan ook als een opdracht, samen met bestuur, onze mensen op kantoor en de cursusleiders te blijven voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten.
In 2017 zal dan ook gewerkt worden aan een inspirerend en kwalitatief goed aanbod van cursussen, toegankelijk voor eenieder in de geest van de doelstellingen van ons Gilde Westelijke Mijnstreek.

Els Meewis
Bestuursvoorzitter

2. VERSLAG VAN DE BESTAANDE ACTIVITEITEN
2.1 COMPUTER- EN OVERIGE CURSUSSEN
Coördinator: Menno Landman
Door het omzetten van lescomputers van Windows 7.1 naar Windows 8.1 in 2015 bleek dat bepaalde hardware niet optimaal meer functioneerde. Daar geen ondersteuning vanuit de leverancier werd geboden heeft het enige tijd geduurd voordat de geconstateerde problemen waren opgelost. In 2016 kwam daar bovenop dat de lescomputers naar Windows 10 zouden moeten worden omgezet. Door de in 2015 al geconstateerde problemen met bepaalde hardware (Reborn kaarten) zou deze migratie een kostbare zaak gaan worden.
Omdat, net als in voorgaande jaren, het aantal deelnemers aan de computercursussen afnam én de bestaande lescomputers tegen het einde van hun levensduur aanliepen, is besloten de migratie naar Windows 10 niet te doen. Tevens is besloten om de oude lescomputers af te stoten. Bij de beslissing heeft het bestuur meegenomen dat tegenwoordig veel van de cursisten beschikken over een eigen laptop en/of tablet.

 iPad/iPhone – Smartphone met een knipoog naar Androïd tablet
Cursusleiders: Wouter de Wijn en Ton Rongen
Ook in 2016 zijn de cursussen iPad/iPhone én Smartphone met een knipoog naar (Androïd) tablet meerdere keren aangeboden. Gezien de doelgroep is voor de cursussen gekozen voor een kleine groep (5 á 7 deelnemers). De insteek van de beide cursussen is dat de deelnemers met hun eigen iPad of iPhone of Androïd Smartphone of tablet de cursus volgen. Ze werden goed bezocht en waren laagdrempelig.
 Windows 10 – Internet en e-mail
Cursusleider : Cor Borghmans
De cursus Windows 8 is, door de introductie van Windows 10, vervangen door de cursus Windows 10.
Door de hardware problemen met de eigen lescomputers kon deze cursus begin 2016 niet aangeboden worden. Eind 2016 is de Windows 10 cursus van start gegaan, maar dan op de eigen laptops van de cursisten. De cursus internet en e-mail wordt nog wel aangeboden, doch de animo loopt gestaag terug. In 2016 is deze cursus niet gegeven.
 Leeskring
Cursusleider: Wim Krings
Op 31 oktober is de eerste leeskring met veel enthousiasme van start gegaan met 10 deelnemers, later uitgebreid tot 12 vanwege het groot aantal aanmeldingen. Er zijn tot de zomer van 2017 een zestal bijeenkomsten gepland.
 Website bouwen met Joomla
Cursusleider: Johan van der Velde
Door drukke privé werkzaamheden van de cursusleider heeft de cursus “Website bouwen met Joomla” niet kunnen plaatsvinden in 2016.
 Hoe werkt de lokale democratie?
Cursusleider: Bert Wassenberg
In het voorjaar van 2016 werd de eerste keer deze cursus gehouden voor mensen die meer kennis wilden opdoen over de lokale democratie of wilden weten hoe ze hun invloed kunnen aanwenden en/of interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen bij de volgende verkiezingen.
Jaarverslag 2016 pagina 5
Gilde Westelijke Mijnstreek
 tenslotte
Helaas moet ook vermeld worden dat enkele in Sittard aangeboden cursussen niet zijn doorgegaan. Dit zijn: “nabestaandenzorg”, “social media” en “elektrische fietsen”. Er hadden zich helaas onvoldoende cursisten ingeschreven om de genoemde cursussen door te laten gaan.

2.2 TALENCURSUSSEN
Coördinator: Ingrid Muijtjens
Onze talencursussen starten elk jaar in oktober en lopen door tot maart. Zij bestaan uit twintig lessen van anderhalf uur. Talen die niet in het najaar kunnen starten, worden in verkorte vorm in januari aangeboden; dan bestaan ze uit tien lessen van twee uur.
In een gemoedelijke sfeer leren cursisten een vreemde taal. Er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift.

Onze talencursussen bestaan uit:
 Engels beginners
Cursusleider: Ad van Gellekom
De cursus Engels voor beginners liep af in maart. In het najaar was de belangstelling voor deze cursus erg groot. Vanwege beperkte beschikbaarheid van de heer Van Gellekom bestaat deze cursus uit 15 lessen van 2 uur. Dit betekent dat deze groep al begin februari 2017 klaar is. Vanuit de groep is al vraag naar een vervolgcursus en op dit moment wordt bekeken of dit mogelijk is.
 Conversatie Engels.
Cursusleiders: Phill Geraghty en Jean Smolders en Sybill Anholm
Tijdens deze cursussen wordt uitsluitend in het Engels gepraat en waar nodig wordt de grammatica wat opgefrist. De cursist dient over een behoorlijke Engelse woordenschat te beschikken en actief deel te nemen aan de gesprekken. De groepen van de heren Geraghty en Smolders liepen in maart af. In oktober gingen beide groepen opnieuw van start.
Mevrouw Anholm startte in januari met een korte cursus van 10 lessen. In het najaar was de belangstelling te gering om met een groep van start te gaan.
 Spaans.
Cursusleidsters: Ederlin Peters en Elisa Castro
De vier lopende groepen (twee beginners- en twee gevorderden groepen) eindigden in maart. Vanuit de beginnergroepen was voldoende belangstelling om een verlenging met 5 lessen te realiseren, voornamelijk om de conversatie te oefenen. De gevorderden cursus werd verlengd met 8 lessen.
In het najaar was de belangstelling iets minder groot. Er kwam 1 beginnergroep.
Verder werd gestart met één Spaans Opfrisgroepje en één grote gevorderden groep, die al na de eerste les opgesplitst moest worden in twee groepen. Deze groep bestaat voornamelijk uit cursisten die al een aantal jaren bij mevrouw Peters cursus volgen.
 Frans.
Cursusleiders: Dries Soons en Helmuth van Son en Bertie Jaspers
De cursussen Frans beginners en gevorderden liepen af in maart. De gevorderdencursus verviel in het najaar. Vanuit de beginnergroep was helaas te weinig belangstelling om een 2e jaar groep te starten in oktober.
Ook voor de beginnerscursus was niet veel interesse en daarom werd gestart met een kleine groep.
De cursus ‘Le tour de France en chansons’ startte in oktober weer met vele cursisten uit het voorgaande jaar.
Aan de hand van chansons, teksten en gedichten wordt gewerkt aan de lees- en luistervaardigheid,
grammatica en idioom. Daarnaast wordt ook specifiek aandacht geschonken aan spreekoefeningen.
 Duits Opfriscursus
Cursusleidster: Annie van Horck
In januari kon met een verkorte cursus van 10 lessen worden gestart. Vanuit deze groep was voldoende
belangstelling voor een vervolg in oktober.
 tenslotte
De cursus Nederlands voor anderstaligen is definitief uit ons aanbod verwijderd.
Verder waren we in oktober in gesprek met mogelijke cursusleidsters voor Italiaans en Chinees.
Vanwege een goede voorbereiding zullen we bekijken of deze cursussen in januari 2017 van start
kunnen gaan.
Voorts zullen we proberen meer cursisten te werven voor de Engels Opfrisgroep van mevr. Anholm,
zodat ook zij in januari 2017 van start kan gaan.

2.3 CREATIEVE PROJECTEN
Coördinator: Ine Meuffels
 Schilderen
Cursusleiders: Chris Caanen, Martin Ruijters, Ine Caubo en Jeanny Schuttinga.
Schilderen is een belangrijke pijler in ons aanbod. In 2016 is een 5e schildercursus gestart dit jaar.
Jeanny Schuttinga geeft les op de maandagmiddag .
Er is geen wachtlijst meer .
 Bloemschikken
Cursusleiders:
De workshop bloemschikken wordt ieder half jaar aangeboden .
Maar er is in 2016 niet genoeg animo voor gebleken. Er zijn 2 nieuwe cursusleiders die enthousiast een
nieuwe koers willen varen . De workshop blijft in ons aanbod.
 Tiffany
Tiffany is ook weer aangeboden. In overleg met Marlie van Rooijen kunnen de mensen die zich opgeven
doorlopend geplaatst worden. Drie cursisten hebben hier gebruik van gemaakt .
 Randlood
Ook de workshop randlood is via Marlie van Rooijen bij herhaling aangeboden en uiteindelijk konden 3
cursisten aan een workshop meedoen. Ook hier blijft de mogelijkheid geopend om het hele jaar in te
stromen.
 Breien en haken
In 2016 is geprobeerd om een cursus Breien en Haken te starten, maar vanwege onvoldoende
aanmeldingen is helaas deze cursus niet doorgegaan.
 tenslotte
Aan elke cursusleider uit de creatieve hoek is gevraagd of men ook les wil geven in Elsloo, maar om
uiteenlopende redenen kon in 2016 niet aan de vraag worden tegemoet gekomen.
Het blijft moeilijk om nieuwe cursusleiders op vrijwillige basis aan te trekken.
Onderzocht wordt, welke trends er zijn in de creatieve cursussen en of daar geschikte mensen bij te
vinden zijn om een cursus op te zetten.

2.4 RECREATIEVE ACTIVITEITEN
Coördinator: Marcel Bohnen
Binnen de structuur van het Gilde zijn de recreatieve projecten een belangrijk onderdeel.
Samen met een 5- tal natuurgidsen wordt gestreefd naar een creatieve en leerzame benadering van een aantal wandel- en fietstochten.
Met de aanwezige kwaliteiten en expertise van de gidsen lukt het elk jaar weer om het grote aantal deelnemers, door middel van de wandel- en fietsprojecten, dichter bij de mooie natuur te brengen.
Ook het afgelopen jaar zijn weer tal van nieuwe deelnemers begroet geworden.
Hierdoor hebben we een vaste groep van ongeveer 50 deelnemers, die samen met ons de natuur opnieuw ontdekken.
Het afgelopen jaar zijn in totaal 7 wandelingen gelopen:
26 januari: Jubileumtocht Mooi Zitterd – Sittard en omgeving
23 februari: wandeling door het Leudal
29 maart: Bloesemtocht
26 april: De Wissen en omgeving
27 september: wandeling door het Meinweggebied
25 oktober: Eifeltocht
29 november: Valkenburg en Walem

De wandelingen werden begeleid door onze natuurgidsen:
Ton Theunissen, Leon Roebroek, Fons Wijnands, Marcel Bohnen

Ook zijn 2 mooie fietstochten georganiseerd:
31 mei: Verrassingsfietstocht
28 juni: De Selfkant

De fietstochten werden begeleid door onze fietsgidsen:
Ton Theunissen, Leon Roebroek, Fons Wijnands, Marcel Bohnen, Harry Stapelvoort.
2.5 CURSUSSEN IN ELSLOO i.s.m. DORPSPLATFORM
Coördinator: Bert Wassenberg
In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen van de gemeente Stein heeft het Dorpsplatform Elsloo ons eind 2015 benaderd met de vraag of Gilde bereid is cursussen aan te bieden in een dislocatie m.n. het Maaslandcentrum in Elsloo. Als pilot is dit project gestart en inmiddels is ook besloten om de proef in 2017 te continueren.
In februari 2016 zijn de deelnemende partners waaronder Gilde W.M. in de gelegenheid gesteld hun aanbod te presenteren en hebben de inwoners de kans gekregen voor een eerste kennismaking met het zogenaamde Dorpsontmoetingscentrum Elsloo. In september 2016 is het aanbod via een Open Dag opnieuw onder de aandacht van het publiek gebracht, waaraan ook Gilde Westelijke Mijnstreek een bijdrage heeft geleverd.

De cursussen die in 2016 zijn doorgegaan (enkele andere hadden te weinig belangstelling) waren:
 workshop Social Media door John Teheux
 meerdere cursussen iPad/iPhone door Wouter de Wijn
 Frans voor beginners door Helmuth van Son
 Hoe werkt de lokale democratie door Bert Wassenberg
 tablet/smartphone door Ton Rongen en
 workshop Facebook door John Teheux

3. FINANCIËN
Gilde Westelijke Mijnstreek heeft een gezonde financiële basis.
In het verslagjaar is een positief exploitatieresultaat geboekt. De beperkte stijging in het aantal cursisten
heeft niet veel effect gehad op het resultaat, en er is dan ook extra op de uitgaven gelet.
De door de Gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen toegezegde subsidies zijn in 2016 ontvangen en zijn
gebruikt om de oplopende kosten te dekken. Een eerste poging om ook in de gemeente Stein een
subsidie te verwerven is mislukt.
Lettend op onze financiële mogelijkheden zijn de cursussen zoveel mogelijk op kostendekkende basis
aangeboden.

4. DIVERSEN
 Er is in 2016 afscheid genomen van Hans Laudy, de voorzitter die Gilde Westelijke Mijnstreek heeft
behoed voor een liquidatie van de stichting en heeft gezorgd voor een mooie doorstart. Zijn
enthousiaste en bekwame inbreng is niet onopgemerkt gebleven en hij ontving daarvoor de zilveren
speld van verdienste van Gilde Nederland. Hans volgt onze stichting nog steeds via zijn Facebookaccount
en geeft af en toe nog nuttige tips!
 Els Meewis is Hans vanaf 1 augustus 2016 opgevolgd als voorzitter: succes gewenst!
 Op 9 september heeft er, als bedankje naar àlle vrijwilligers, een uitstapje plaatsgevonden. Er werd
gekozen voor een soortgelijke opzet als in 2014 en 2015 en gewandeld rondom Sweikhuizen met
aansluitend een etentje in De Bokkeryer.
 De pasjeshouders van het Fonds voor Sociale Instellingen krijgen via FSI reductieregeling
“Cursussen” een reductie van 30% met een maximum van € 20,- op een cursus van Gilde Westelijke
Mijnstreek met een maximum van 2 personen per gezin.
 In 2016 is twee keer provinciaal overleg gevoerd met de Gilden uit Limburg in respectievelijk Sittard
en Venray. Aansluitend aan het overleg in Sittard hebben onze gasten een bezoekje gebracht aan de
Basiliek en het tegenover gelegen Mariapark.
 Als uitvloeisel van de doelstellingen uit het in 2014 vastgestelde beleidsplan is Gilde Westelijke
Mijnstreek inmiddels ook actief op Facebook. Eind 2016 hadden we méér dan 100 volgers op
Facebook, maar Twitter hebben we inmiddels verlaten omdat dit té weinig respons opleverde.
 In het voorjaar van 2016 heeft secretaris Bert Wassenberg op de Landelijke Gildedag in Rotterdam
een workshop verzorgd voor de collega-Gilden uit den lande. Met name onze manier van
kennisoverdracht middels cursussen werd daarbij toegelicht.
 Op verzoek van het Dorpsplatform Elsloo is in 2016 een pilot gestart met cursussen verzorgd door
Gilde Westelijke Mijnstreek in het Maaslandcentrum in Elsloo.
 Het bestuur heeft besloten om rond de Feestdagen (december/januari) een 2e bijeenkomst te
organiseren voor àlle vrijwilligers om zodoende de onderlinge band te versterken.
 In december 2016 heeft het Fonds voor Sociale Instellingen ons een royale bijdrage toegekend voor
de aanschaf van nieuwe whiteboards. Bedankt daarvoor!

5. VOORUITBLIK
Gilde Westelijke Mijnstreek moet in 2017 voortdurend alert blijven op nieuwe mogelijkheden en natuurlijk worden onze succesvolle cursussen gecontinueerd . De kostenstructuur wordt kritisch inde gaten gehouden, ook al is onze financiële positie gezond. Waakzaamheid blijft geboden.
Marktontwikkelingen goed volgen en zo nodig gebruik maken van de ervaringen van andere Gildes is een ‘must’.
In 2017 nemen we afscheid van Ingrid Muijtjens als bestuurslid en Gerdy Franken als kantoormedewerkster. Beiden nemen pas echt afscheid als in de opvolging is voorzien en dat waarderen we zeer. Uiteraard staan we zeer positief tegenover nieuwe vrijwilligers die iets voor ons kunnen betekenen. We maken gebruik van diverse opties om vrijwilligers te werven.
De pilot met het Dorpsplatform Elsloo wordt in 2017 gecontinueerd en we gaan ons best doen om een subsidie te verwerven van de gemeente Stein.

6. SLOTWOORD
In 2016 is een lichte stijging geconstateerd van het aantal cursisten van 772 naar 798 en dat is vooral veroorzaakt door de inbreng van de locatie in Elsloo. Hopelijk zal in 2017 de stijgende tendens zich voortzetten.
Wat we doen wordt zeer gewaardeerd en dit danken wij vooral aan de geweldige inzet van onze cursusleiders, kantoormedewerkers en bestuur, die dit allemaal op vrijwillige basis en belangeloos doen.
Ook de hulp en financiële steun van gemeenten, bedrijven en instellingen waarmee wij samenwerken blijft onontbeerlijk, waarvoor onze dank!
Vrijwilligers van het Gilde: Bedankt voor jullie geweldige inzet in 2016!

Sittard, 29 maart 2017

Els Meewis,                                 Bert Wassenberg,
Voorzitter                                    Secretaris

Geplaatst in Uncategorized