Jaarverslag 2018

Klik hier en het jaarverslag 2018 wordt als pdf file geopend.
Gilde Westelijke Mijnstreek Carnavals week gesloten

Gilde Westelijke Mijnstreek is in de carnavals week van 4 maart t/m 10 maart gesloten.
VACATURE CURSUSLEIDER SMARTPHONE/TABLET (ANDROÏD)

Gilde Westelijke Mijnstreek zoekt iemand die een cursus kan geven in het gebruik en het instellen van de smartphone en tablet (Androïd besturingssysteem).

 

Onze huidige cursusleider gaat stoppen en wij zoeken een opvolger. Er is nog steeds vraag naar een cursus voor het gebruik van smartphones en tablets (Androïd). In de cursus kunnen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

Bediening en installatie ( o.a. google account, google drive), Instellingen, Contactpersonen, agenda, adressen, noties, Surfen op het internet, e-mailen via Gmail en/of zelf gemaakte mailadres, Whatsapp, Apps en widgets downloaden, ordenen, en (veilig) gebruiken, Internetbankieren en andere bankzaken regelen, Nieuws, kranten, tijdschriften, (audio)boeken lezen, Werken met foto’s, video (Youtube) en audio, WIFI, BlueTooth.

De lessen worden gegeven in onze goed geoutilleerde, nieuwe lesaccommodatie aan de Pancratiusstraat 24 in Munstergeleen (Gemeenschapshuis).

Gilde vergoedt noodzakelijk gemaakte onkosten (reiskosten e.d.). Daarnaast krijgen onze vrijwilligers 2 x per jaar een uitnodiging voor een gezellige activiteit met eten en drinken en de mooiste beloningen zijn de tevreden gezichten van de cursisten die weer wat geleerd hebben in een gezellige setting.

 

Belangstellenden kunnen hun reactie mailen naar: info@gildewestelijkemijnstreek.nl
NIEUWE BESTUURSLEDEN

In de decembervergadering van het bestuur van Gilde Westelijke Mijnstreek zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd. John Arets uit Munstergeleen volgt Els Meewis-Stans per 1 januari 2019 op als voorzitter en Yvonne America gaat begin 2019 Menno Landman opvolgen als bestuurslid/coördinator automatisering.

In februari is Marcel Bohnen opgevolgd door Ton Theunissen als bestuurslid/coördinator recreatief.
Privacy beleid

Gilde Westelijke Mijnstreek verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 die in alle landen van de Europese Unie geldt.

In dit document geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Gilde Westelijke Mijnstreek.

Gilde Westelijke Mijnstreek hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gilde Westelijke Mijnstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de genoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van je persoonsgegevens enkel beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ligt bij Gilde Westelijke Mijnstreek. Indien je na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die je vindt op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je telefoonnummer. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s kunnen is sommige gevallen worden gezien als persoonsgegevens.

Foto’s worden uitsluitend gebruikt in de vorm van zogenaamde sfeeropnames om een activiteit, cursus of evenement in beeld te brengen en nooit met het doel om de privacy van mensen te beschadigen of te schenden. Op onze inschrijvingsformulieren bestaat de mogelijkheid om aan te geven dat je géén beeldmateriaal van jezelf geplaatst wilt hebben.

Van wie verwerkt Gilde WM persoonsgegevens?

Gilde WM verwerkt persoonsgegevens van mensen die direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Vrijwilligers van Gilde WM met een functie als cursusleider, kantoormedewerker of bestuurslid;
 • Mensen die interesse tonen of deelnemen aan een (cursus)activiteit die door Gilde WM wordt aangeboden:
 • Personen van organisaties, overheden en bedrijven waarmee Gilde WM een zakelijke relatie heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De kantoororganisatie binnen Gilde WM verwerkt de gegevens van de vrijwilligers en de (potentiële) cursisten in de kantoorapplicaties.

De secretaris en de penningmeester van de Stichting Gilde Westelijke Mijnstreek verwerken persoonsgegevens van organisaties, overheden en bedrijven waarmee een zakelijke relatie bestaat op hun privé computer.

Jouw persoonsgegevens worden door Gilde Westelijke Mijnstreek opgeslagen. De cursuslijsten met de gegevens van alle deelnemers met de administratieve code van de cursus worden bijvoorbeeld maximaal 3 jaar bewaard i.v.m. subsidierelaties.

Voor zover nodig worden persoonsgegevens alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar opgeslagen.

NAW-gegevens van bestuursleden en cursusleiders worden maximaal 40 jaar bewaard in verband met de historische verantwoording en beschrijving.

Verwerkt Gilde WM ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Maar ook je pasfoto en burgerservicenummer.

Wij verwerken GÉÉN bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Gilde WM met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de cursistenadministratie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Cursusleiders zijn verplicht en worden verzocht meteen na afloop van de cursus de aan hen verstrekte gegevens te verwijderen. Indien de secretaris en de penningmeester van de stichting hun bestuursfuncties neerleggen, zijn zij verplicht de persoonsgegevens waarover zij beschikken over te dragen aan hun opvolger. De gegevens op hun privé computer moeten per ommegaande verwijderd worden.

Gilde Westelijke Mijnstreek verkoopt géén informatie door aan derden!

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is bijvoorbeeld i.v.m. een verzekering of voor het verzorgen van de internetomgeving dan wel voor het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gilde Westelijke Mijnstreek van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Datalekken

Een datalek vindt plaats in een situatie waarbij persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. Oorzaak is een beveiligingsprobleem, waarbij dit zowel menselijk handelen als digitaal kan zijn.

In geval van een datalek moet dat per ommegaande gemeld worden aan de secretaris van de Stichting Gilde WM, die op zijn beurt binnen 72 uur een melding doorgeeft aan https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. De secretaris stelt tegelijk de voorzitter op de hoogte van het lek.

Wijzigingen privacy beleid

Gilde WM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
Jaarverslag 2017

ORGANISATIE

Samenstelling van het bestuur:
Els Meewis voorzitter Geleen
Bert Wassenberg secretaris Urmond
Giel Schneiders penningmeester Geleen
Ingrid Muijtjens (tot 1-8-17) bestuurslid/coördinator talenprojecten Sittard
Margriet Dirkx (vanaf 1-8-17) bestuurslid/coördinator talenprojecten Geleen
Menno Landman bestuurslid/coördinator computerprojecten Sittard
Ine Meuffels bestuurslid/coördinator creatieve projecten Sittard
Marcel Bohnen bestuurslid/coördinator recreatieve projecten Susteren
Marij Starren (vanaf 8-12-17) bestuurslid/coördinator PR en locatie Elsloo Sittard

INHOUDSOPGAVE
1. Voorwoord
2. Verslag van bestaande activiteiten
2.1 Computer- en overige cursussen
2.2 Talencursussen
2.3 Creatieve projecten
2.4 Recreatieve activiteiten
2.5 Cursussen in Elsloo i.s.m. Dorpsplatform Elsloo
3. Financiën
4. Diversen
5. Vooruitblik
6. Slotwoord

1. VOORWOORD
2017 is voor Gilde Westelijke Mijnstreek een redelijk stabiel jaar geweest. We hebben een goed,
gevarieerd aanbod aan cursussen kunnen bieden. En de cursisten hebben ons wederom gevonden. Op
beide cursuslocaties, Sittard en Elsloo, werden vele cursussen gegeven. Onze inzet in Elsloo werd
beloond met een financiële ondersteuning vanuit de gemeente Stein.
We hebben in 2017 nieuwe cursusleiders mogen verwelkomen. De cursus Chinees werd gegeven en er
werd een 2e leesclub gestart. Het aantal andere cursussen zowel in Sittard als in Elsloo bleven op
vergelijkbaar niveau. In het bestuur en bij de coördinatoren vonden er wisselingen plaats en ook op
kantoor namen we afscheid van vrijwilligers en heetten we nieuwe mensen welkom. Verdrietig was het
overlijden van een van onze cursusleiders.
Om nieuwe wegen in te slaan voor betere naamsbekendheid en profilering werd de stap gezet naar het
zoeken van een vrijwilliger die op dit gebied een bijdrage zou kunnen leveren. Die expertise hebben we
ook gevonden.
Graag wil ik de cursusleiders bedanken voor hun professionele, enthousiaste inzet voor hun cursisten.
Het redelijk stabiel blijven van het aantal cursisten is voor een groot deel aan hun inzet te danken.
Onze vrijwilligers op kantoor zijn een onmisbare schakel in het Gilde gebeuren. Als eerste
aanspreekpunt zijn zij het visitekaartje van onze stichting. Dank jullie wel voor jullie inzet.
In het bestuur verwelkomden wij 2 nieuwe bestuursleden met als specifieke taken, coördinat

2. VERSLAG VAN DE BESTAANDE ACTIVITEITEN
2.1 COMPUTER- EN OVERIGE CURSUSSEN
Coördinator: Menno Landman
• iPad/iPhone – Smartphone met een knipoog naar Androïd tablet
Cursusleiders: Wouter de Wijn en Ton Rongen
Ook in 2017 zijn de cursussen iPad/iPhone én Smartphone met een knipoog naar (Androïd) tablet
meerdere keren aangeboden. Gezien de doelgroep is voor de cursussen gekozen voor een kleine groep
(5 á 7 deelnemers). De insteek van de beide cursussen is dat de deelnemers met hun eigen iPad of
iPhone of Androïd Smartphone of tablet de cursus volgen. Ze werden goed bezocht en waren
laagdrempelig.
• Windows 10 – Internet en e-mail
Cursusleider: Cor Borghmans
Eind 2017 is de Windows 10 cursus van start gegaan, op de eigen laptops van de cursisten. Dit geeft nog
al eens problemen omdat de laptops niet altijd goed zijn ingericht.
De cursus internet en e-mail wordt nog wel aangeboden, doch de animo loopt gestaag terug.
• Leeskring
Cursusleider: Wim Krings
Eind september is het tweede jaar van de leeskring met veel enthousiasme van start gegaan met 10
deelnemers. Er zijn tot de zomer van 2018 een zestal bijeenkomsten gepland.
Cursusleider: Suzan Voncken
Vanwege het grote animo voor het deelnemen aan een leesclub is het Gilde met een tweede leesclub
begonnen eind 2017. Het verschil met de leesclub van Wim Krings is dat deze leesclub een meer
thematische opzet heeft, 3 thema’s en binnen elk thema 2 boeken om te bespreken.
• Website bouwen met Joomla
Cursusleider: Johan van der Velde
Door drukke privé werkzaamheden van de cursusleider heeft de cursus “Website bouwen met Joomla”
niet kunnen plaatsvinden in 2017, de cursus staat gepland voor april 2018.
• Hoe werkt de lokale democratie?
Cursusleider: Bert Wassenberg
In het najaar van 2017 werd deze cursus gehouden voor mensen die meer kennis wilden opdoen over de
lokale democratie of wilden weten hoe ze hun invloed kunnen aanwenden en/of interesse hebben om
zich verkiesbaar te stellen bij de volgende verkiezingen.
• Tenslotte
Helaas moet ook vermeld worden dat enkele in Sittard aangeboden cursussen niet zijn doorgegaan. Dit
zijn: “facebook”, “social media”, “proeven van wijnen” en “elektrische fietsen”. Er hadden zich helaas
onvoldoende cursisten ingeschreven om de genoemde cursussen door te laten gaan. Op de cursus
“wijnproeven” na, zullen de cursussen wel in 2018 aangeboden gaan worden.

2.2 TALENCURSUSSEN
Coördinator: Ingrid Muijtjens/Margriet Dirkx
(Ingrid Muijtjens trad per 1 augustus af als bestuurslid. Zij werd opgevolgd door Margriet Dirkx)
Onze talencursussen starten elk jaar in oktober en lopen door tot maart. Zij bestaan uit twintig lessen
van anderhalf uur. Talen die niet in het najaar kunnen starten, worden in verkorte vorm in januari
aangeboden; dan bestaan ze uit tien lessen van twee uur.
In een gemoedelijke sfeer leren cursisten een vreemde taal. Er wordt niet gewerkt voor een diploma of
getuigschrift.
Onze talencursussen bestaan uit:
• Engels beginners
Cursusleider: Ad van Gellekom
De cursus Engels voor beginners liep af in februari. In het najaar was de belangstelling voor deze cursus
niet erg groot. Desondanks werd besloten toch met deze cursus van start te gaan. Vanwege beperkte
beschikbaarheid van de heer Van Gellekom bestaat deze cursus uit 15 lessen van 2 uur.
• Conversatie Engels.
Cursusleiders: Phill Geraghty, Jean Smolders en Sybill Anholm
In deze cursussen wordt uitsluitend Engels gepraat. Waar nodig wordt de grammatica wat opgefrist. De
cursist moet een behoorlijke Engelse woordenschat hebben en actief deelnemen aan de gesprekken.
De groep van de heer Smolders liep in maart af.
De groep van de heer Geraghty, die wegens persoonlijke omstandigheden door mevrouw Anholm was
overgenomen, eindigde in april.
Mevrouw Anholm startte in januari met een opfriscursus Engels. Bovendien begeleidde zij vanaf februari
een vervolgcursus voor de cursisten uit de Engels beginnersgroep. Beide cursussen bestonden uit 10
lessen.
De heer Smolders besloot in het najaar te stoppen als cursusleider.
De heer Geraghty kon wegens privéomstandigheden in het najaar niet starten. Zijn groep werd
overgenomen door mevrouw Anholm.
• Spaans.
Cursusleidsters: Ederlin Peters en Elisa Castro
De vier lopende groepen (één beginners-, één opfris- en twee gevorderden groepen) eindigden in maart.
Vanuit de gevorderdengroepen was voldoende belangstelling om een verlenging van de cursus te
realiseren.
In het najaar werd gestart met twee beginners- en 2 gevorderden groepen, allen onder leiding van
mevrouw Peters.
Mevrouw Castro besloot te stoppen als cursusleidster wegens drukke werkzaamheden elders. Vanuit
haar beginnersgroep was geen belangstelling voor een vervolgcursus. De opfriscursus kwam hierdoor te
vervallen.
• Frans.
Cursusleiders: Dries Soons, Helmuth van Son en Bertie Jaspers
De cursussen Frans beginners en ‘Le tour de France en chansons’ eindigden in maart.
Gelukkig was er in het najaar voldoende belangstelling voor een Opfriscursus (feitelijk het vervolg op de
beginners en voor mensen die hun kennis willen opfrissen) zodat met een wat grotere groep gestart kon
worden onder leiding van de heer Soons.

De heer van Son, die het voorgaande seizoen in Elsloo een groep beginners had, kon in het najaar in
Sittard starten met een beginnerscursus.
Ook de cursus ‘Le tour de France en chansons’ startte in oktober weer met vele nieuwe cursisten.
Aan de hand van chansons, teksten en gedichten wordt gewerkt aan de lees- en luistervaardigheid,
grammatica en idioom. Daarnaast wordt ook specifiek aandacht geschonken aan spreekoefeningen.
• Duits Opfriscursus
Cursusleidster: Annie van Horck
Ook deze cursus eindigde in maart. In het najaar ging de groep verder als Duits gevorderden.
• Chinees beginners
Cursusleidster: Jingbo Wang
In januari konden we met een groep van 8 cursisten starten met een cursus Chinees (Mandarijn). De
cursus bestond uit 10 lessen van 2 uur.
Ook in oktober kon deze cursus weer van start gaan met nieuwe cursisten. De cursisten van de eerste
cursus zijn wat later in het najaar ingestroomd.
• Tenslotte
De cursus vakantie Italiaans, die we in januari zouden starten, is helaas niet van de grond gekomen.
In december hebben wij definitief afscheid moeten nemen van Phill Geraghty, die tijdens een bezoek
aan zijn zieke moeder in Manchester is overleden. Phill heeft vele jaren een cursus Conversatie Engels
begeleid.

2.3 CREATIEVE PROJECTEN
Coördinator: Ine Meuffels
• Schilderen
Cursusleiders: Chris Caanen, Martin Ruijters, Ine Caubo en Jeanny Schuttinga.
Er zijn 4 cursusgroepen geweest in het eerste halfjaar en 5 het tweede halfjaar.
Een op maandagmiddag, dinsdagmiddag en op woensdagmiddag. Twee op de vrijdagmiddag
Er is geen wachtlijst.
• Bloemschikken
De workshop bloemschikken is niet doorgegaan in 2017.
• Tiffany
Cursusleidster: Marlie van Rooijen
In overleg met de cursusleidster kunnen we alle mensen die daadwerkelijk zich opgeven ook plaatsen; er
is geen minimumaantal vereist.
Drie cursisten hebben hier gebruik van gemaakt.
• Randlood
Cursusleidster: Marlie van Rooijen
Workshop randlood is regelmatig aangeboden en instroom is het hele jaar mogelijk.
Ook hier konden 3 cursisten aan een workshop meedoen.
• Tenslotte
In Elsloo zijn geen creatieve cursussen c.a. aangeboden.
Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om nieuwe cursusleiders aan te trekken.
Nieuwe trends op het gebied van creatieve cursussen worden nauwlettend gevolgd.

2.4 RECREATIEVE ACTIVITEITEN
Coördinator: Marcel Bohnen
Binnen de structuur van het Gilde zijn de recreatieve projecten een belangrijk onderdeel.
Samen met een 5- tal natuurgidsen wordt gestreefd naar een creatieve en leerzame benadering van een
aantal wandel- en fietstochten.
Met de aanwezige kwaliteiten en expertise van de gidsen lukt het elk jaar weer om het grote aantal
deelnemers, door middel van de wandel- en fietsprojecten, dichter bij de mooie natuur te brengen.
Ook het afgelopen jaar zijn weer tal van nieuwe deelnemers begroet geworden.
Hierdoor hebben we een vaste groep van ongeveer 50 deelnemers, die samen met ons de natuur
opnieuw ontdekken.
Het afgelopen jaar zijn in totaal 7 wandelingen gelopen:
31 januari Selfkant route
21 februari Oude mijnstreek
28 maart De Voerstreek
25 april wandelen rond om Schin op Geul
26 september Mechelse Heide
31 oktober Eifelwandeling
28 november Omgeving Lanaken
De wandelingen werden begeleid door onze natuurgidsen:
Ton Theunissen, Leon Roebroek, Fons Wijnands, Marcel Bohnen. Jan Goessens

Ook zijn 2 mooie fietstochten georganiseerd:
30 mei Asperge fietstocht
27 juni Verrassingsfietstocht
De fietstochten werden begeleid door onze fietsgidsen:
Ton Theunissen, Leon Roebroek, Fons Wijnands, Marcel Bohnen, Jan Goessens.
Fietsgids Harry Stapelvoort heeft in 2017 zijn taak beëindigd vanwege lichamelijke klachten.

2.5 CURSUSSEN IN ELSLOO i.s.m. DORPSPLATFORM
Coördinator: Bert Wassenberg
In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen van de gemeente Stein heeft het Dorpsplatform Elsloo
ons eind 2015 benaderd met de vraag of Gilde bereid is cursussen aan te bieden in een dislocatie m.n.
het Maaslandcentrum in Elsloo. Als pilot begonnen heeft dit project inmiddels een volwaardige plaats
ingenomen in het activiteitenpalet van het Dorpsplatform en hebben ook in het jaar 2017 diverse
cursussen plaatsgevonden.
In het voorjaar van 2017 zijn gratis proeflessen Spaans aangeboden en dat heeft geleid tot uitpuilende
cursusgroepen bij de start van het seizoen 2017-2018.
De cursussen die in 2017 zijn aangeboden waren:
• Workshop Social Media door John Teheux
• Meerdere cursussen iPad/iPhone door Wouter de Wijn
• Frans voor beginners door Helmuth van Son
• Hoe werkt de lokale democratie door Bert Wassenberg
• Tablet/smartphone alsmede een workshop e-bike door Ton Rongen en
• Workshop Facebook door John Teheux
• Spaans voor beginners door Ederlin Peters
In het jaar 2018 zal Marij Starren het coördinatorschap voor Elsloo overnemen van Bert Wassenberg.

3. FINANCIËN
Gilde Westelijke Mijnstreek heeft een gezonde financiële basis.
Ook in dit verslagjaar is een positief exploitatieresultaat geboekt. De teruggang in het aantal cursisten
heeft niet veel effect gehad op het resultaat, maar is wel extra op de uitgaven gelet.
De door de Gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen toegezegde subsidies zijn in 2017 ontvangen en zijn
gebruikt om de oplopende kosten te dekken. Een tweede poging om ook in de gemeente Stein een
subsidie te verwerven is gelukt, met medewerking van en via het Dorpsplatfom Elsloo.
Lettend op onze financiële mogelijkheden worden cursussen zoveel mogelijk op kostendekkende basis
aangeboden.

4. DIVERSEN
q De eerste Nieuwjaarsbijeenkomst ooit van, voor en met onze vrijwilligers werd op 6 januari 2017
gehouden in Oos Zittesj Hoes. Een stukje vlaai, een kopje koffie en naderhand een drankje én de
deelnemers waren voldoende om in een leuke sfeer met elkaar kennis te maken en wat gezellig met
elkaar te babbelen.
q De pasjeshouders van het Fonds voor Sociale Instellingen krijgen via FSI reductieregeling
“Cursussen” een reductie van 30% met een maximum van € 20,- op een cursus van Gilde Westelijke
Mijnstreek met een maximum van 2 personen per gezin.
q In 2017 is twee keer provinciaal overleg gevoerd met de Gilden uit Limburg in respectievelijk HorstMelderslo en Maastricht.
q In het voorjaar van 2017 is in Elsloo twee keer een gratis proefles Spaans aangeboden (met twee
keer 13 deelnemers), hetgeen geresulteerd heeft in 2 cursussen in het najaar met in totaal 30
cursisten.
q Op 8 september heeft er, als bedankje naar àlle vrijwilligers, een uitstapje plaatsgevonden. Dit jaar
stond geen wandeling op programma, maar is het Salviuskerkje in Limbricht bezocht en aansluitend
genoten van een gezellig samenzijn met etentje bij het naastgelegen landgoed Kasteel Limbricht.
Tevens werden afscheid nemers en nieuwkomers genoemd en speciaal Ingrid Muijtjens, die afscheid
nam als bestuurslid en voor haar verdiensten de zilveren Gildespeld ontving uit handen van
voorzitter Els Meewis.
q Als uitvloeisel van de doelstellingen uit het in 2014 vastgestelde beleidsplan is Gilde Westelijke
Mijnstreek inmiddels ook actief op Facebook. Eind 2017 hadden we 450 volgers op Facebook, maar
doelstelling is om dat aantal stevig te vergroten.
q In 2017 hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen begroeten: in de zomer Margriet Dirkx als
coördinator talen en zij zal in 2018 ook de coördinatie van het kantoor voor haar rekening nemen.
Eind 2017 kwam Marij Starren de gelederen versterken als coördinator Elsloo en met als speciaal
aandachtspunt vergroting naamsbekendheid en PR.
q In het Maaslandcentrum in Elsloo zijn in de loop van het jaar diverse cursussen aangeboden en
gegeven in samenwerking met het Dorpsplatform Elsloo en van de kant van de gemeente Stein werd
ook een substantieel subsidie toegezegd.
q In de loop van 2017 heeft het bestuur zich om moverende redenen georiënteerd op andere
huisvesting en zal dat aankaarten bij de huidige verhuurder WOCO begin 2018, tijdens het jaarlijkse
onderlinge overleg.
q De cursus ‘Hoe werkt de lokale democratie’ werd 2x ingezet voor specifieke doelgroepen, namelijk
in het voorjaar voor de SJAR (Steinse Jongeren Advies Raad) en in het najaar voor leden van de
politieke groepering GOB als voorbereiding op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor 2018
staat zo’n specifieke doelgroepenbenadering op stapel. Wellicht iets om over na te denken.
q Het bestuur heeft besloten om na de jaarwisseling een 2e Nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren
voor àlle vrijwilligers om zodoende de onderlinge band te versterken.

5. VOORUITBLIK
Gilde Westelijke Mijnstreek blijft ook in 2018 alert op nieuwe mogelijkheden en natuurlijk worden onze
succesvolle cursussen gecontinueerd. De kostenstructuur wordt kritisch in de gaten gehouden, ook al is
onze financiële positie gezond. Waakzaamheid blijft geboden zeker met teruglopende aantallen
cursisten/deelnemers.
Gilde Westelijke Mijnstreek zal zich gaan bezinnen op haar toekomst, te beginnen met een
brainstormsessie begin 2018 binnen het bestuur. Later zullen ook de andere vrijwilligers (cursusleiders
en kantoormedewerkers) uitgenodigd worden om mee te denken.
De marktontwikkelingen moeten goed gevolgd worden en zo nodig kan gebruik gemaakt worden van de
ervaringen van andere Gildes, ook al werken die in héél andere regio’s.
Uiteraard staan we zeer positief tegenover nieuwe vrijwilligers die iets voor ons kunnen betekenen. We
maken gebruik van diverse opties om vrijwilligers te werven.
CLICK4FRIENDS EN GILDE GAAN SAMENWERKEN!

De samenwerking is beklonken. Activiteiten en cursussen van Gilde Westelijke Mijnstreek zullen ook gepresenteerd worden op de website van Click4friends.

Wat is Click4friends? Hieronder het antwoord:
“Heb je het gevoel dat je er altijd alleen op uit moet gaan? Hebben je familie en vrienden het te druk met hun eigen gezin? Click4friends is voor alleenstaande 40-, 50- en 60-plussers die toe zijn aan nieuwe mensen in hun leven, misschien wel aan nieuwe vrienden. Samen is leuker dan alleen!” 

Op deze manier breidt het aanbod van C4f uit en kan Gilde in een grotere doelgroep bekendheid verwerven. Het is de bedoeling dat op deze wijze leuke, interessante en zinvolle zaken aan te bieden.

 
Bedankt FSI!

Medio december vroegen we aan het Fonds Sociale Instellingen een bijdrage voor de aanschaf van whiteboards. Als heel snel daarna kwam een positief bericht van het FSI en kregen we een mooie bijdrage op onze rekening gestort. En nu is inmiddels een fraai nieuw whiteboard gearriveerd en kunnen onze cursusleiders weer naar hartenlust hun aantekeningen delen met de cursisten. Namens het bestuur van Gilde Westelijke Mijnstreek heel hartelijk dank!
WAARSCHUWING

Als u een e-mail van Gilde verwacht bijvoorbeeld omdat u zich hebt aangemeld voor een cursus, kijk dan ook eens in uw spambox of onze mail niet daarin terecht is gekomen. Vooral mensen met een hotmail- of gmail-account schijnen hier vaker last van te hebben.
GEZOCHT: cursusleid(st)ers

Gilde Westelijke Mijnstreek is een stichting, die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. De stichting kan het best omschreven worden als een dienstverlenende instantie, die gebruik maakt van vrijwilligers die hun specifieke kennis, kunde en ervaring belangeloos overdragen aan een ieder die daarin is geïnteresseerd. Deze kennis wordt overgedragen door middel van het geven van cursussen en workshops in talen, computer, creatief en het begeleiden van wandel- en fietstochten, etc.

 

CURSUSLEID(ST)ERS:

Onder andere voor de cursusgroepen Talen, Computer en Creatief zijn wij op zoek naar vrijwillige cursusleiders, die hun kennis en ervaring belangeloos ter beschikking stellen binnen onze organisatie. Meer speciaal zoeken we op dit moment mensen die de volgende cursussen zouden kunnen geven: Italiaans enVerkeerskunde voor ouderen. De vacatures vindt u op de volgende website beschreven: https://www.vrijwilligerscentrale-wm.nl/

Spreekt bovenstaande u aan en wilt u ook als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het Gilde,

neem dan contact op met onze secretaris,

Bert Wassenberg

mail naar: info@gildewestelijkemijnstreek.nl